Toimitusehdot

Esitystekniikan yleiset vuokrausehdot

Soveltamisala

Sopimuksen ehtoja sovelletaan esitystekniikan vuokraukseen sekä niihin liittyviin vuokralleantajan tarjoamiin palveluihin vuokralleantajan (soittokamat.com / Kalle Kirjalainen) ja asiakkaan välillä.

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleenvuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan suostumusta. Mahdolliset sopimuksen syntymishetkellä voimassaolleista sopimusehdoista poikkeavat myöhemmät ehdot on sovittava kirjallisesti.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite, tai laitteet, jota/joita käytetään käyttökohteessa vuokra-aikana. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Asiakkaan kolmannen osapuolen kanssa tekemät sopimukset, tai niiden liitteet (esim. esiintyvien artistien esiintymissopimusten “technical rider” -liitteet) eivät ole vuokralleantajaa sitovia.

Vuokralleotto

Mikäli muuta ei ole sovittu, on laitteiden noutopaikka Päijänteentie 4, Helsinki (Vallila).

Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle. Mahdollisessa vikatilanteessa vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden toimintakuntoon saattamiseksi.

Vuokra-aika ja -hinta

Vuokra-aika ja -hinta on määritelty vuokralleantajan asiakkaalle toimittamassa tilausvahvistuksessa.

Maksuehto

Tilauksen teon yhteydessä asiakas syöttää maksukorttinsa tiedot web-palveluun (soittokamat.com). Kun vuokranantaja on käsitellyt tilauksen ja vahvistanut sen, veloitetaan tilaus täysimääräisenä asiakkaan maksukortilta. Maksukortti toimii myös vakuutena vuokra-aikana rikkoontuneiden, kadonneiden tai palauttamatta jääneiden laitteiden ja tarvikkeiden osalta sekä mahdollisten näihin liittyvien korjauskulujen osalta. Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että asiakkaalla on useampia maksukortteja, jotka yhdessä toimivat vakuutena.

Niissä tapauksissa kun laitteisto vuokrataan käyttökuntoon asennettuna vuokralleantajan toimesta, on vuokrahinnan oltava suoritettuna kokonaisuudessaan ennen tapahtuman viralllisen ohjelman alkua.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan maksettua vuokrahintaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta, viasta tai puutteesta.
Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön.
Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Asiakas sitoutuu huolehtimaan laitteiston sekä käyttöhenkilökunnan turvallisuudesta koko vuokra-ajan ajan.

Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja samankutoisen laitteen hankintahinnalla. Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.
Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike.
Laitteita ei ole vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Asiakkaan vakuuttaessa vuokraamansa laitteet tulee vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, että laitteet ovat vuokralleantajan omaisuutta, mikäli asiakkaan normaali vakuutus ei kata mahdollisia vuokrattavia laitteita.
Asiakas vastaa omien työntekijöittensä, yhteistyökumppaniensa (esiintyjäryhmät yms.) sekä vieraittensa (tapahtumakävijät, kutsuvieraat yms.) laitteistolle aiheuttamista vahingoista kokonaisuudessaan.

Käytössä rikkoontuneet laitteet

Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle.
Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden vaihtamiseksi tai toimintakuntoon saattamiseksi.
Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Laitteiden palauttaminen

Mikäli muuta ei ole sovittu, tulee laitteet palauttaa osoitteeseen Päijänteentie 4, Helsinki (Vallila).

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä molempien osapuolten toimesta.
Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia.
Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.
Tätä sopimuskohtaa ei sovelleta niissä tapauksissa, jolloin laitteisto toimitetaan vuokralleantajan toimesta käyttökuntoon asennettuna ja vuokra-ajan jälkeen purettuna.

Peruuntunut vuokraus

Mikäli vuokraus peruuntuu asiakkaan toimesta alle kuukautta (30pv) ennen vuokrauksen alkua, palauttaa vuokralleantaja asiakkaalle 50% vuokrasummasta. Tätä myöhemmin peruutetut vuokraukset veloitetaan täysimääräisinä.

Mikäli vuokralleantaja on hankkinut asiakasta varten vuokrausluettelon ulkopuolisia tuotteita, veloitetaan peruutuskulut vähintään vuokralleantajalle syntyneiden todellisten kulujen mukaan.

Sopimusrikkomus tai asiakkaan konkurssi

Jos asiakas rikkoo sopimusta, asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada laitteisto asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen.

Mahdolliset erimielisyydet

Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.