Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

soittokamat.com / Kalle Kirjalainen
Päijänteentie 4-6 A 1, 00550 Helsinki
Sähköposti: info@soittokamat.com
Puhelin: 040-8232662

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kalle Kirjalainen
Sähköposti: info@soittokamat.com
Puhelin: 040-8232662

Rekisterin nimi

soittokamat.com asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on soittokamat.com ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai muun yhteistyön hallinta, hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, tarjonnan kohdistaminen, analysointi, palveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen sekä markkinatutkimus ja muut tilastolliset tarkoitukset. Tietoja kerätään myös tiedotusta ja laskutusta varten. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaiden ja asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja:

  • nimi
  • henkilötunnus
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yrityksen nimi ja y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

soittokamat.com kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla ulkoisia tietomurtoja vastaan.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti henkilörekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterin pitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilörekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.